logo         


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.nejdomacnost.cz je:
Pavel Michl – obchodní činnost
Ke Kostelu 229
378 62 Kunžak
E-mail: info@nejdomacnost.cz

IČO: 76150551

Živnostenský úřad Jindřichův Hradec, číslo jednací: 3105/2008/992
Evidenční číslo: 330303-15754
Vydán dne: 26.2.2008

I.

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodním domě provozovaném na adrese www.nejdoma­cnost.cz

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

II.

Spotřebitelé

Konečným spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

III.

Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající nabízí ve svém elektronickém obchodním domě zákazníkovi zboží. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu zboží, poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží, a náklady na dopravu zboží.

U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou, vyjma daně z přidané hodnoty a poplatku za elektroodpad, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. Náklady na dopravu zboží zákazníkovi jsou stanoveny následovně:

Zboží je dopraveno zákazníkovi po celém území České republiky zdarma pokud cena objednávky přesáhne hodnotu 2500 bez DPH, podle podmínek v e-shopu.

Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny změnit. O případné změně cen je zákazník uvědoměn prodávajícím nejpozději při závazném potvrzení objednávky prodávajícím.

IV.

Výběr a objednání zboží

Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v nabídce nebo v detailním pohledu na zboží tlačítko Koupit. e-shop přejde na stránku košíku, kde může zákazník upravovat množství podle návodu případne vymazat položku z objednávky. Po výběru zboží, které hodlá zákazník u prodávajícího zakoupit, pokračuje zákazník tlačítkem Objednat. Pak vyplní daný formulář. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží: jméno a příjmení, adresu zákazníka, e-mail a číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Do rubriky Poznámka lze uvést adresu pro doručeni pokud není shodná s výše uvedenou adresou zákazníka.

Po vyplnění těchto údajů může zákazník stisknout Odeslat objednávku. Tímto stisknutím objednává zákazník u prodávajícího zboží.

V.

Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku telefonicky nejpozději do odeslání na přepravní službu.

VI.

Zaplacení ceny za zboží

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku IV., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek v hotovosti při dodání zboží.

VII.

Dodání zboží

Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad. Kupující písemně potvrdí dodání a převzetí zboží.

Platí-li zákazník v hotovosti při dodání zboží, je jeho dodání realizováno ve smyslu dohody se zákazníkem.

Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

VIII.

Záruka za zboží

Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do 3 dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky.

Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy je povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi, se záručním listem a s poskytnutým návodem na použití. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

X.

Ochrana osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

XI.

Další ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Veškeré podstatné údaje týkající se kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, jakož i právního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem založeném uzavřenou kupní smlouvou jsou sdělovány zákazníkovi.

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí býti bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.

Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek. Prodávající je oprávněn měnit sortiment nabízeného zboží. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.ZDk5N